Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohjoy
ohjoy
8298 1954
Reposted byenjoycornis
ohjoy
9262 dccd
ohjoy
4933 3d7c 500
ohjoy
Twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna. — zasada atrakcyjności nr 6.
ohjoy
ohjoy
ohjoy

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo w tedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

— Co powiesz mi Kochanie o trzeciej?
ohjoy
ohjoy
zaczęłam cierpieć na bezsenność.
nawet nie wiesz co można sobie ubzdurać przez całą noc.
ohjoy
alternatywny plan
ohjoy
ohjoy
ohjoy
ohjoy
1001 072e
ohjoy

bądź silny.. wyszeptałam do mojego połączenia wifi.

ohjoy
ohjoy
ohjoy
ohjoy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl